Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce – o czym warto pamiętać

Aby mieć prawo do świadczeń zdrowotnych, cudzoziemiec musi posiadać ważny paszport lub inny dokument tożsamości oraz dowód osobisty. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce jest obowiązkowe. Cudzoziemiec może wykupić ubezpieczenie zdrowotne w jednej z polskich firm ubezpieczeniowych.

O czym warto pamiętać

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium Polski. Oznacza to, że każdy cudzoziemiec musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje mu dostęp do świadczeń medycznych w razie potrzeby. Ubezpieczenie zdrowotne można nabyć w polskim oddziale ubezpieczyciela lub bezpośrednio w placówce medycznej.

Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy także osób przebywających w Polsce tymczasowo, np. studentów oraz osób pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło. Warto pamiętać, że osoby pracujące na podstawie takich umów mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze swojego wynagrodzenia.

Cudzoziemcy w Polsce mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego

Cudzoziemcy w Polsce mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, które jest dostępne dla obywateli polskich i cudzoziemców. Ubezpieczenie to gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Cudzoziemcy mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli są legalnie przebywającymi w Polsce osobami i posiadają odpowiedni dokument tożsamości. Ubezpieczenie to może być bardzo przydatne dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski w celach turystycznych lub biznesowych.

Jakie są opcje ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców w Polsce?

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mogą ubiegać się o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, jeżeli posiadają:

 • Kartę Nauczyciela lub Kartę Polaka,
 • kartę stałego lub czasowego pobytu,
 • wizę schengen lub wizę długoterminową,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Prawo to obejmuje m.in.:

 • badania profilaktyczne,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie ambulatoryjne u specjalistów.
 • Jak to działa?

  W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terytorium kraju. Nie ma wyjątków, także dla cudzoziemców. Warto więc dowiedzieć się, jak to działa. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to instytucja państwowa, która zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie obejmuje m.in. leczenie szpitalne, leki i rehabilitację. Dla cudzoziemca ubezpieczenie jest bezpłatne, jeśli ma on ważny paszport i kartę pobytu. Można się też ubezpieczyć dobrowolnie, płacąc składkę miesięcznie lub rocznie.

  Ubezpieczenie zdrowotne jest więc bardzo ważne dla cudzoziemca przebywającego w Polsce. warto się o nim dowiedzieć więcej i mieć je na uwadze, aby móc skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w razie potrzeby.